Giới thiệu Đoàn Thanh Niên

Ngày cập nhật: 01/10/2014

1. Nhiệm vụ và quyền hạn

Điều 1: BCH chịu trách nhiệm nghiên cứu vận dụng và thực hiện tốt nhiệm vụ của BCH Đoàn trường theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đề ra.

Điều 2: Tập thể BCH có trách nhiệm thảo luận và quyết định những việc sau:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công từng thành viên BCH phụ trách từng mặt công tác cụ thể; thường xuyên nghiên cứu, vận dụng và tổ chức thực hiện các chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, của Đoàn cấp trên đề ra, gương mẫu và nghiêm chỉnh thực hiện đúng Điều lệ đoàn quy định.

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội Đoàn Trường lần thứ X thông qua các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn hằng năm và chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề công tác Đoàn và phong trào TTN.

- Cho ý kiến về báo cáo sự điều hành, hoạt động của Ban Thường Vụ Đoàn Trường khóa X.

Điều 3: Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên BCH

- Nghiên cứu và nắm vững các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, của Đoàn cấp trên và pháp luật của Nhà nước để vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào lĩnh vực công tác được phân công.

- Tích cực tham gia xây dựng chương trình công tác, thảo luận đóng góp và quyết định các công việc của BCH.

- Mỗi ủy viên BCH nghiêm túc chấp hành sự phân công, thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác và chịu trách nhiệm trước BCH trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Gương mẫu chấp hành Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và của Đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của công dân.

- Có quyền được cung cấp các thông tin có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh.

- Có trách nhiệm tham mưu đề xuất với lãnh đạo địa phương, đơn vị, phối hợp chặt chẻ với các cấp, các ngành làm tốt các công tác vận động tuổi trẻ tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển KT - XH - ANQP trong tỉnh.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Thường Vụ

- Tham mưu cho BCH trong việc theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác Đoàn, phong trào TTN của tỉnh hàng năm và vận dụng các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đoàn cấp trên cho phù hợp tình hình của tỉnh.

- Quyết định về việc điều động, phân công cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo cán bộ theo chức năng và quyền hạn được quy định.

- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Hội nghi Ban chấp hành.

- Sắp xếp ổn định các ban chuyên môn, bộ phận trực thuộc đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên Ban Thường Vụ

- Tích cực tham gia vào sự lãnh đạo chung của tập thể Ban thường vụ; có trách nhiệm tham gia đóng góp và quyết định các công việc của Ban thường vụ.

- Có trách nhiệm làm tham mưu cho Ban Thường Vụ những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách và chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết các công việc Ban Thường Vụ, Ban chấp hành phân công thuộc lĩnh vực và bộ phận mình phụ trách trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của Ban Thường Vụ và Đoàn cấp trên.

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: